چرا مرکز آموزش عالی آزاد دانشگاه شمال؟

چرا مرکز آموزش عالی آزاد دانشگاه شمال؟

مرکز آموزش عالی آزاد دانشگاه شمال، برگزار کننده دوره های مختلف آموزشی اعم از دوره های مدیریت کسب و کار و مدیریت عالی کسب و کار است. همچنین در پایان دوره گواهی نامه معتبر از سوی دانشگاه شمال و با تایید وزارت علوم ارائه می گردد. قابل ذکر است که این گواهی امکان ترجمه را دارا می باشند.

• ارائه گواهی نامه پایان دوره از طرف دانشگاه شمال و با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
• قابل ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
• قابلیت استفاده کارکنان دولت در ارتقای شغلی
• امکان ادامه تحصیل در دانشگاه های اروپا

معرفی اعضای مرکز

دکتر حسین رنجبر

دکتر حسین رنجبر

ریاست مرکز

مهندس رضا رستمی

مهندس رضا رستمی

مدیر مرکز آموزش های حرفه ای و آزاد

کارشناس ارشد مهندسی عمران

مهندس مارال حسین زاده

مهندس مارال حسین زاده

مسئول اجرایی مرکز

09115878655